Подручна школа – Ландол

РАЗРЕДНА НАСТАВА

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ТРАЈАЊЕ ЧАСА

ТРАЈАЊЕ ОДМОРА

ОД

ДО

1.ЧАС

800

845

5 минута

2.ЧАС

850

935

20 минута

3.ЧАС

955

1040

10 минута

4.ЧАС

1050

1135

5 минута

5.ЧАС

1140

1225