Правилници и пословници

Правилник о раду 2018.

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Програм обуке у области заштите од пожара

Правила заштите од пожара

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о јавним набавкама

Правилник о испитима

Правилник о васпитној дисциплинској одговорности деце

Правила понашања

Мере безбедности

Правилник о унутрашњој организацији

Правилник о мерама безбедности у Школи 2018.

Правила понашања 2018.

Пословник о раду Школског одбора 2018.

Пословник о раду Савета родитеља 2018.

Правилник о употреби мобилних телефона