Библиотека

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ

Основни задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и коришћења библиотечких услуга као и да ученике оспособљава да успесно користе информације у свим облицима и на свим медијима.

У школској библиотеци се прикупља, обраћује и ученицима и наставницима и стручним сарадницима омогућава успесно коришћење библиотечко-информационе грађе: књиге, школска документа-правилници, збирке припрема за активну наставу са млађе и више разреде, примерци успешних семинарских радова ученика урађених у предходном периоду.

У главним цртама садржаја ѕа рад библиотеке и школског библиотекара можемо планирати у следећим деловима:

– васпитно-образовна делатност,

– сарадња са наставницима,

– библиотечко-информативна делатност,

– културна и јавна делатност,

– остали послови.

Програмски садржаји у образовно-васпитном раду:

– упознавање ученика са радом библиотеке;

– оспособљавање за самостално коришћење књига, часописа, енциклопедија…;

– упутства за писање реферата и самосталних радова, израда плаката и презентација;

– развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном граћом.

Програмски садржаји везани за сарадњу са наставницима, педагогом, директором и родитељима:

–           учествовање у програмирању годишњег и развојног плана школе;

–           набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике;

–           сарадња у вези са посетом Сајму књига и информација о набавци књига;

–           сарадња на развоју информатике и информатичне писмености;

–           рад у школским тимовима;

–           сарадња са родитељима.

Програмски садржаји у библиотецко-информационој делатности:

–           израда годишњег плана и програма рада библиотеке;

–           систематско информисање ученика и запослених о новим књигама листовима и часописима;

–           помоћ у припреми паноа и тематских изложби о појединим издањима;

–           упис ђака првака у библиотеку;

–           сређивање и естетско уређење библиотеке.

Програмски садржаји везани за културну и јавну делатност:

–           планирање културних садржаја за школску годину;

–           израда текстова за интернет презентацију школе;

–           прикупљање, дешифровање и евидентирање литерарних радова ученија основних школа из Републике Србије за Смотру литерарног ствараластва „Извор живе речи“;

–           разматрање могућности за оснивање школског листа.

Акциони план школског библиотекара за наредни период

Циљ: побољшање читалачке писмености ученика и развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса.

Задаци:

1)         Урећење и опремање школске библиотеке-набавка нових књига за школску библиотеку(куповина и поклони).

Носиоци активности библиотекар, директор.

2)         Подстицање ученика на читање књижевних дела и читање ради задовољства и забаве.

3)         Креативно осмишљавање и обележавање важних датума током године. Подстицање ученика на креативност и стваралаштво, писање састава, есеја…